اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://abadanport.pmo.ir/fa/news/47090/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری