اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://abadanport.pmo.ir/fa/news/47239/%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری