اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/1241/%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری