اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/1611/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%84%da%a9%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9

اشتراک گذاری