اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/269/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری