اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/3104/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c

اشتراک گذاری