اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/3519/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-19-13-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1

اشتراک گذاری