اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/3667/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری