اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/3867/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b3-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری