اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/3919/%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری