اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/412/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7

اشتراک گذاری