اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/5224/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری