اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/5511/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری