اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/5526/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d9%be%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری