اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/5578/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d9%81%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری