اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ahv.piho.ir/fa/news/2203/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری