اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ahv.piho.ir/fa/news/4170/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری