اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ahv.piho.ir/fa/news/6661/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری