-

-

لینک : http%3A%2F%2Falborz.ict.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F101442%2F%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b7%25d8%25a7%25d8%25aa-ict-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b4%25d8%25a8%25da%25a9%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa-adsl

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس