اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F20912%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25b2-%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b3-%25d8%25b1%25d9%2590%25db%258c%25d8%25ab-%25d8%25b4%25d8%25a8%25d8%25ad

اشتراک گذاری