اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F21080%2F%25d8%25b3%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری