اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F21356%2F%25d8%25b2%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%2586%25d9%2587-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b5-%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری