اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F21386%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25ae%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ac-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2

اشتراک گذاری