اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F21761%2F%25d8%25ac%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c%25d9%2587-%25da%2586%25d9%2584%25d9%2586%25d8%25ac%25d8%25b1-%25db%25b6%25db%25b5%25db%25b0

اشتراک گذاری