اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F22268%2F%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c

اشتراک گذاری