اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F22807%2F%25da%25a9%25db%258c%25d9%2581-%25d8%25a2%25d8%25ae%25d8%25b1-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2587-%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ac%25d9%2586%25d8%25b3-%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c%25d9%2584

اشتراک گذاری