اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F22950%2F%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2586%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b3-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2582%25d9%2588%25d8%25b7%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%25be-%25da%25a9%25d9%2585%25d9%25be%25d8%25a8%25d9%2584

اشتراک گذاری