اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F23447%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-2017

اشتراک گذاری