اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F23456%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa-A-Lange-S%25c3%25b6hne-s-Grand-Complication

اشتراک گذاری