اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F23511%2F%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2584%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25b3-%25d9%2584%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b3-%25d9%2581%25d9%2588%25d9%2582-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2584%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25b3-%25da%25a9%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c

اشتراک گذاری