اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F24462%2F%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25a6%25db%258c%25d9%2586%25da%25af-%25db%25b7%25db%25b4%25db%25b7-%25db%25b8VIP

اشتراک گذاری