اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F25513%2F%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25af%25d9%258f%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b2%25db%258c

اشتراک گذاری