اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F26450%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25da%25af%25d9%2588%25d8%25b4%25db%258c-%25db%25b2%25db%25b3-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c

اشتراک گذاری