اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F27453%2F%25d8%25b2%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2581%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584

اشتراک گذاری