اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F27537%2F%25d9%2587%25d9%2585%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25b4%25da%25a9%25d9%2588%25d9%2587-%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25da%25a9%25db%258c

اشتراک گذاری