اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F28252%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25da%25a9%25db%258c-%25d8%25b2%25d8%25af-%25db%25b1%25db%25b2%25db%25b5-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588

اشتراک گذاری