اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Falborz.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F30969%2F%25d8%25a2%25da%2598%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25b2%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587

اشتراک گذاری