اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://anzaliport.pmo.ir/fa/news/43191/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری