اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://asaluyehport.pmo.ir/fa/news/35783/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b7-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-INTERCONTINENTAL

اشتراک گذاری