اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://azarbaijanwest.payesh8523.ir/fa/news/4866/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری