اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://azargh.emdad.ir/fa/news/2016/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88-800-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری