اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://azargh.emdad.ir/fa/news/572/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-23-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%aa

اشتراک گذاری