اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://azarsh.emdad.ir/fa/news/12/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-6-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری