اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F21434%2F%25d9%2588%25d8%25b9%25d8%25b8-%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2582%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9-%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b6%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری