اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F21506%2F%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8

اشتراک گذاری