اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F23922%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b7-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b3%25d9%2587

اشتراک گذاری