اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F8572%2F%25d8%25ad%25d8%25ac%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25b3%25d9%2584%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c

اشتراک گذاری