اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bahonarport.pmo.ir/fa/news/35856/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-94-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-93

اشتراک گذاری