اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bahonarport.pmo.ir/fa/news/49140/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری