اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bampor.sbportal.ir/fa/news/10844/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%be-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری